Công tắc dòng chảy phân tán nhiệt

Các sản phẩm Thermal Dispersion có thể sử dụng để giám sát lưu lượng, mức hoặc nhiệt độ của môi chất. Một công tắc chuyển đổi có thể được cài đặt để phát hiện một trong ba điều kiện quá trình.

Danh mục: