Đuốc Chuyên Dụng

Đuốc chuyên dụng là hệ thống đuốc cơ bản và phổ biến nhất.