Hiển thị kết quả duy nhất

Các loại Đệm Kín

Giới thiệu chung: Chúng tôi có đầy đủ các loại Đệm Kín sơ cấp và thứ cấp cho mái nổi trong và ngoài. Hệ thống đệm kín của chúng tôi được tùy chỉnh theo đặc điểm của từng bể và yêu cầu từ khách hàng.

1. Đệm Kín Sơ Cấp

2. Đệm Kín Thứ Cấp

3. Hình ảnh Mái Nổi Trong Bồn chứa được lắp đặt đồng thời Đệm Kín Sơ Cấp và Đệm Kín Thứ Cấp.

Các loại Đệm Kín

Giới thiệu chung: Chúng tôi có đầy đủ các loại Đệm Kín sơ cấp và thứ cấp cho mái nổi trong và ngoài. Hệ thống đệm kín của chúng tôi được tùy chỉnh theo đặc điểm của từng bể và yêu cầu từ khách hàng.

1. Đệm Kín Sơ Cấp

2. Đệm Kín Thứ Cấp

3. Hình ảnh Mái Nổi Trong Bồn chứa được lắp đặt đồng thời Đệm Kín Sơ Cấp và Đệm Kín Thứ Cấp.