Thay thế đầu đuốc HP và LP cùng hệ thống điều khiển – giám sát ngọn lửa cho dự án Hải Sư Trắng (HST) , Hải Sư Đen (HSD)

Danh mục: