ZFLOW – 5849

Cung cấp cho bạn một nguồn riêng biệt cho nhu cầu tối ưu hóa đo lường dòng chảy. ZFLOW – 5849 là sự kết hợp sáng tạo của công nghệ phần cứng và phần mềm đã được chứng minh để xác định dòng chảy của khí tự nhiên hoặc giám sát dòng chảy chất lỏng.