Thiết bị đo lưu lượng kiểu dòng xoáy

Được dung phổ biến trong việc đo lưu lượng dạng hơi với  các yêu cầu đường ống ngắn ở đầu và cuối dòng hơi.

Danh mục: